SOSYAL SORUMLULUK

Mutlu Metal San. Tic. A.Ş. olarak;

  • Üretimin ve Yönetimin her aşamasında ‘Önce İnsan’ Prensibi ile hareket etmeyi ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olmayı,
  • Sözleşme ile bağlayarak, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı,
  • Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi çocuk işçi çalıştırmamayı,
  • Kişileri ırk, renk, dil, din, etnik köken, hamilelik, medeni durum veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi, ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,
  • Çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,
  • İyileştirme çalışmalarına tüm çalışanların katılımını sağlamayı ve genel sağlığı ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi,
  • Gümrük ve Güvenlik ile ilgili kurallara uygun şekilde davranmayı, çalışmalarını bu doğrultuda yürütmeyi ve iyileştirmeyi,
  • Sosyal Uygunluk, İş Sağlığı İş Güvenliği ve Çevre Yönetimi faaliyetlerini yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı, sürekli geliştirmeyi,

Taahhüt ederiz.

01.02.2018