POLİTİKALARIMIZ

Mutlu Metal San. Ve Tic. A.Ş. olarak;

KALİTE POLİTİKASI

 Mutlu Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş olarak;

* Kalite yönetim sistemimizi ISO 9001:2015 standardının gerekliliklerini yerine getirerek sürekli iyileştirmeyi,

* Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları destekleyerek, tüm çalışanların katılımıyla firmanın gelişimini sağlamayı,

* Kurduğumuz karşılıklı güven ve saygıyı esas alan kurumsal ilişkilerimiz ile kaliteli üretim yaparak sağladığımız müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı,

* Sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

* Müşterilerimizin ürünlerine kattığımız değerin işletme karlılığına yansımasını sağlamayı,

* Faaliyetlerimizin müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara, yasal mevzuatlara ve etik değerlere uygunluğunu sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKASI
ÇEVRE POLİTİKASI

 Mutlu Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;

* Çevreyi ve doğayı koruma konusunda üzerimize düşen yasal ve etik sorumlulukları yerine getirerek ülkemizde geçerli olan yasal mevzuatı uygulamayı,

* Faaliyetlerimiz sonucunda oluşabilecek çevresel boyutları ve etkileşimleri belirleyerek ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri bertaraf etmeyi, kirliliği kaynağında önleme prensibi ile gerekli tedbirleri almayı,

* Hammadde, enerji ve su gibi doğal kaynakların verimli biçimde kullanılmasına olanak veren bilinçli işletmecilik anlayışıyla ekolojik değerlerin korunmasını sağlamayı,

* Tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve ilişkide bulunduğumuz sosyo-kültürel çevremizde çevre bilincini oluşturacak ve geliştirecek çalışmalar yapmayı,

* Yaşadığımız çevreyi çocuklarımızdan ödünç aldığımız bilinciyle, sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi,

Taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKASI
SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

 Mutlu Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. olarak;

* Üretimin ve Yönetimin her aşamasında " Önce İnsan" prensibi ile hareket ettiğini ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olduğunu,

* Sözleşme ile bağlayarak, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı,

* Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi çocuk işçi çalıştırmamayı,

* Kişileri ırk, renk, dil, din, etnik köken, hamilelik, medeni durum veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

* Çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,

* Tüm çalışanların katılımını sağlamayı ve genel sağlığı ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi,

* Gümrük ve Güvenlik ile ilgili kurallara uygun şekilde davranmayı,

* Sosyal Uygunluk, İş Sağlığı İş Güvenliği ve Çevre Yönetimi faaliyetlerini yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı, sürekli geliştirmeyi,

Taahhüt ederiz.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI